แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโครงการบ้านสวย เมืองงาม ”หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง” ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 2
งานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีออกพรรษา และเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 3
ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อจะเตรียมความพร้อมออกสำรวจความพึ่งพอใจของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน ต่อการจัดงาน "เทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก" จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 4
ประชุมประจำเดือน กันยายน 2562 ของสำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย เขียนโดย admin 5
ยินดีต้อนรับ นางฐิตราภรณ์ ภาษาเวทย์ ได้มาดำรงตำแหน่งสถิติจังหวัดหนองคาย เขียนโดย admin 21
ทำบุญเลี้ยงพระสำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย เขียนโดย admin 8
การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 19
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 13
การประชุมประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เพื่อสรุปผลการตรวจงานและผลการติดตามความก้าวหน้าของโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่1) เขียนโดย admin 16
การประชุม "ติดตามผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2562“ ครั้งที่ 26/2562 เขียนโดย admin 12