ประกาศร่างขอบ​เขตงานและร่างเอกสารประกวดราคา(TOR)​

   16-11-61  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) การจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก จำนวน 1 คัน


   28-11-61  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)


  28-12-61 ขอบเขตการดำเนินงาน (Terms Of Reference:TOR) การจ้างจัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสากล กิจกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562