สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (ข้อมูลพื้นฐาน)>>>>>>>>>DOWNLOAD new01