การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครวเรือน (สพค.)

          สพค. ปี พ.ศ. 2559

          สพค. ปี พ.ศ. 2558

         ------------------------------------------------------------------------