การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (สศส.)

          สศส. ปี พ.ศ. 2561

                   - Infographic 2561

          สศส. ปี พ.ศ. 2560

                   - Infographic 2560

          สศส. ปี พ.ศ. 2559

                    - Infographic 2559

------------------------------------------------------------------------