ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ

 ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ

 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2559

รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2559

-----------------------------------------------------

รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2560

รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2560

รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2560

รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2560

รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2560

รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2560

รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2560

รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2560

รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2560

รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2560

-----------------------------------------------------

รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2561

รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2561

รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2561

รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2561

รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561

รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2561

รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2561

รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2561   เพิ่มเติม 1   เพิ่มเติม 2  เพิ่มเติม 3  เพิ่มเติม 4 

รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561

รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561

----------------------------------------------------

รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2562

รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562

รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2562

รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562

รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562

รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562

รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562

รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2562        เอกสารประกอบรายงานการเงินเดือน กันยายน 

----- งบทดลองประจำปี 2562 -----

----- งบทดลองประจำปี 2563 -----

รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562

รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562

 ----------------------------------------------------

รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2563

รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563

รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2563

รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563

รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563

รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563

รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563

รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2563

                                  ----- งบทดลองประจำปี 2564 -----

รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563

รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563

รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2564