โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด

โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

จังหวัดหนองคาย

เกี่ยวกับโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด


การขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559 - 2564)

การดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2561 <<<<<Download

- บันทึกเชิญประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย <<<<<Download

- หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดหนองคาย <<<<<Download

- ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2561 <<<<<Download

- ร่างแผนพัฒนาสถิติจังหวัดหนองคาย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561 - 2564) <<<<<Download

- ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติจังหวัดหนองคาย <<<<<Download

- บันทึกการขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยในระดับพื้นที่ <<<<<Download


การดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

- แผนการดำเนินโครงการ พ.ศ.2560

- กิจกรรมโครงการ

   - การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2560

- ชุดข้อมูล : ข้าว

   - ผังสถิติทางการ

   - Mind map และตารางข้อมูลสถิติ (ข้าว)

   - บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้อมูล

   - Infographic

   - ร่างคำอธิบายข้อมูล (Metadata)

----------------------------------------------------------

- ชุดข้อมูล : การท่องเที่ยว

   - ผังสถิติทางการ

   - Mind map และตารางข้อมูลสถิติ (ท่องเที่ยว)

   - บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้อมูล

   - Infographic

   - ร่างคำอธิบายข้อมูล (Metadata)

----------------------------------------------------------

- ชุดข้อมูล : ผู้สูงอายุ

   - ผังสถิติทางการ

   - Mind map และตารางข้อมูลสถิติ (ผู้สูงอายุ)

   - บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้อมูล

   - Infographic

   - ร่างคำอธิบายข้อมูล (Metadata)

----------------------------------------------------------

 - ชุดข้อมูล : ขยะ

   - ผังสถิติทางการ

   - Mind map และตารางข้อมูลสถิติ (ขยะ)

   - บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้อมูล

   - Infographic

   - ร่างคำอธิบายข้อมูล (Metadata)

----------------------------------------------------------

 

 

 


- ผังสถิติทางการ

   - ข้าว

   - ท่องเที่ยว

   - ขยะ

   - ผู้สูงอายุ

- Mind Map

    - ข้าว

    - ท่องเที่ยว

    - ขยะ

    - ผู้สูงอายุ

- ข้อมูลนำเสนอ/การวิเคราะห์ข้อมูล