โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด

โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

จังหวัดหนองคาย

 

- เกี่ยวกับโครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด

- แผนการดำเนินโครงการ

- กิจกรรมโครงการ

   - การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2560

- ชุดข้อมูล : ข้าว

   - ผังสถิติทางการ

   - Mind map และตารางข้อมูลสถิติ (ข้าว)

   - บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้อมูล

   - Infographic

   - ร่างคำอธิบายข้อมูล (Metadata)

----------------------------------------------------------

- ชุดข้อมูล : การท่องเที่ยว

   - ผังสถิติทางการ

   - Mind map และตารางข้อมูลสถิติ (ท่องเที่ยว)

   - บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้อมูล

   - Infographic

   - ร่างคำอธิบายข้อมูล (Metadata)

----------------------------------------------------------

- ชุดข้อมูล : ผู้สูงอายุ

   - ผังสถิติทางการ

   - Mind map และตารางข้อมูลสถิติ (ผู้สูงอายุ)

   - บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้อมูล

   - Infographic

   - ร่างคำอธิบายข้อมูล (Metadata)

----------------------------------------------------------

 - ชุดข้อมูล : ขยะ

   - ผังสถิติทางการ

   - Mind map และตารางข้อมูลสถิติ (ขยะ)

   - บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้อมูล

   - Infographic

   - ร่างคำอธิบายข้อมูล (Metadata)

----------------------------------------------------------

 

 

 


- ผังสถิติทางการ

   - ข้าว

   - ท่องเที่ยว

   - ขยะ

   - ผู้สูงอายุ

- Mind Map

    - ข้าว

    - ท่องเที่ยว

    - ขยะ

    - ผู้สูงอายุ

- ข้อมูลนำเสนอ/การวิเคราะห์ข้อมูล