โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด


โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

จังหวัดหนองคาย

เกี่ยวกับโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด


ชุดข้อมูลที่สำคัญ

capture capture02 capture03 capture04 capture05

รายการชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion: PC)/ ประเด็นปัญหาสำคัญ (Critical Issue:CI)

   การท่องเที่ยว      - ด้านเศรษฐกิจ
     - รายการข้อมูล     - ด้านสังคม
     - Mind Map     - ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ผู้สูงอายุ
     - รายการข้อมูล
     - Mind Map
   ขยะ
     - รายการข้อมูล
     - Mind Map
   ข้าว
     - รายการข้อมูล
     - Mind Map

 

:: แบบฟอร์ม ::

>  รายการข้อมูลจำแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

:: นำเสนอสารสนเทศที่น่าสนใจ ในรูปแบบ BI :: 

ปี 2563       

>> วิเคราะห์และสรุปถานการณ์จังหวัดหนองคาย new01                                                                

  

  

ปี 2563 
                  

- บทวิเคราะห์สรุปสถานการณ์ของจังหวัดหนองคาย new plan

  “มองจังหวัดหนองคาย...ผ่านข้อมูลสถิติ”

    

      

เล่มแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดหนองคาย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2563)
รอบปี 2563....ดาวน์โหลด


 

- วิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดหนองคาย รอบปี 2563 ||

Infographic
(ตอนที่ 1)

 

||

Infographic
(ตอนที่ 2)

- นำเสนอสารสนเทศที่น่าสนใจ ในรูปแบบ BI

  

   

   * วิเคราะห์และสรุปถานการณ์จังหวัดหนองคาย new01

    * มองภาพประชากรจังหวัดหนองคาย

  

  

    * สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย


 

 

 

 

ปี 2562        - สถานการณ์เศรษฐกิจของจังหวัดหนองคาย ปี 2562      ||

   Infographic

- สถานการณ์ผู้สูงอายุของจังหวัดหนองคาย ปี 2562

     ||

   Infographic

- ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในจังหวัดหนองคาย (ปี 2561)

     ||

   

- มองภาพประชากรจังหวัดหนองคาย (ปี 2561)

     ||

   Infographic

  

ปี 2561        - สถานการณ์เศรษฐกิจของจังหวัดหนองคาย ปี 2560      ||

  

สถานการณ์ด้านสังคมจังหวัดหนองคาย ปี 2560

     ||

   Infographic

- สถานการณ์ด้านการเกษตรจังหวัดหนองคาย ปี 2560                

     ||

  

สถานการณ์ทรัพยากรป่าไม้จังหวัดหนองคาย ปี 2560

     ||

   Infographic

  

ปี 2560        - สถานการณ์ "ข้าว" จังหวัดหนองคาย ปี 2559      ||

   Infographic

สถานการณ์ "ท่องเที่ยว" จังหวัดหนองคาย ปี 2559                   

     ||

   Infographic

สถานการณ์ "ผู้สูงอายุ" จังหวัดหนองคาย ปี 2559                

     ||

   Infographic

สถานการณ์ "ขยะ" จังหวัดหนองคาย ปี 2559

     ||

   Infographic

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดหนองคาย

- การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2563

- การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 3/2562

- การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2562

- การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2562

- การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2561

- การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2561


------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

การขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561 - 2564)

การดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

******************

 

การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 3/2562

 

  - เอกสารประกอบการนำเสนอ (Presentation)


ชุดข้อมูลและสรุปสถานะรายการชุดข้อมูล :

  - ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ(Data Set) ในระดับพื้นที่ย่อย(ตำบล) ที่สำคัญของจังหวัด

  - ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด

  - ชุดข้อมูลกลาง 4 ชุด (ข้าว ท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ ขยะ)

  - ชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ(Product Champion : PC) ประเด็นปัญหาสำคัญ(Critical Issue : CI) 

  - ชุดข้อมูลพื้นฐาน


สรุปสถานการณ์สำคัญของจังหวัด :

เศรษฐกิจ :

 - บทวิเคราะห์

 - Infographic

ผู้สูงอายุ :

 - บทวิเคราะห์

 - Infographic

 

เอกสารเพิ่มเติม :

 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติจังหวัดหนองคาย

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2562

  - ระเบียบวาระการประชุม + แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม

==============================================================================

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2562

ประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2562

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2562

- แผนการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data Set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) ที่สำคัญของจังหวัด === ข้อมูลสถิติ ===

- ชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์จังหวัด === ข้อมูลสถิติ ===

- ชุดข้อมูลพื้นฐาน === ข้อมูลสถิติ ===

- ชุดข้อมูลกลาง === ข้อมูลสถิติ ===

- ชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion : PC) (ประเด็นปัญหาสำคัญ Critical Issue : CI) === ข้อมูลสถิติ ===

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 การดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2561

- คำสั่งคณะกรรมการสถิติจังหวัดหนองคาย

- เอกสารแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดหนองคาย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2564)

ไฟล์นำเสนอการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2561

บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดหนองคาย

บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ด้านสังคมของจังหวัดหนองคาย>>>Infographic

- บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ด้านการเกษตรของจังหวัดหนองคาย

สถานการณ์ทรัพยากรป่าไม้จังหวัดหนองคาย (Infographic)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2561 <<<<<Download

- บันทึกเชิญประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย <<<<<Download

- หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดหนองคาย <<<<<Download

- ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2561 <<<<<Download

- ร่างแผนพัฒนาสถิติจังหวัดหนองคาย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561 - 2564) <<<<<Download

- ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติจังหวัดหนองคาย <<<<<Download

- บันทึกการขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยในระดับพื้นที่ <<<<<Download

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

- แผนการดำเนินโครงการ พ.ศ.2560

- กิจกรรมโครงการ

   - การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2560

- ชุดข้อมูล : ข้าว

   - ผังสถิติทางการ

   - Mind map และตารางข้อมูลสถิติ (ข้าว)

   - บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้อมูล

   - Infographic

   - ร่างคำอธิบายข้อมูล (Metadata)

----------------------------------------------------------

- ชุดข้อมูล : การท่องเที่ยว

   - ผังสถิติทางการ

   - Mind map และตารางข้อมูลสถิติ (ท่องเที่ยว)

   - บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้อมูล

   - Infographic

   - ร่างคำอธิบายข้อมูล (Metadata)

----------------------------------------------------------

- ชุดข้อมูล : ผู้สูงอายุ

   - ผังสถิติทางการ

   - Mind map และตารางข้อมูลสถิติ (ผู้สูงอายุ)

   - บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้อมูล

   - Infographic

   - ร่างคำอธิบายข้อมูล (Metadata)

----------------------------------------------------------

 - ชุดข้อมูล : ขยะ

   - ผังสถิติทางการ

   - Mind map และตารางข้อมูลสถิติ (ขยะ)

   - บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้อมูล

   - Infographic

   - ร่างคำอธิบายข้อมูล (Metadata)

----------------------------------------------------------

- ผังสถิติทางการ

   - ข้าว

   - ท่องเที่ยว

   - ขยะ

   - ผู้สูงอายุ

- Mind Map

    - ข้าว

    - ท่องเที่ยว

    - ขยะ

    - ผู้สูงอายุ

- ข้อมูลนำเสนอ/การวิเคราะห์ข้อมูล