วิสัยทัศน์จังหวัดหนองคาย

***วิสัยทัศน์***

หนองคาย "เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง"

***พันธกิจ***

1.สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรโดยให้มีความเชื่อมโยงกับระบบอุตหาสกรรมและการค้า

2.ส่งเสริม สนับสนุนการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตมาใช้ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และท่องเที่ยว

3.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกับการเกษตรและวัฒณธรรมลุ่มน้ำโขง

***เป้าประสงค์รวม***

เพิ่มรายได้จากภาคเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการค้า

***ค่านิยม***

หนองคายเมืองสะดวก สะอาด ปลอดภัย มั่นใจ น่าอยู่

***ประเด็นยุทธศาสตร์***

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและ
                       การบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล

***จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)****
(1) ส่งเสริมเกษตรยั่งยืน
(2) ส่งเสริมการท่องเที่ยว
(3) ส่งเสริมการค้าชายแดน การลงทุน ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ