รายงานสถิติจังหวัดหนองคาย (Nongkhai Provincial statistical Report)

เล่มรายงานสถิติจังหวัดหนองคาย ประจำปี พ.ศ.2559 

Part1 , part2part3 , part4 , part5 , part6 , part7 , part8

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

เล่มรายงานสถิติจังหวัดหนองคาย ประจำปี พ.ศ.2560 

Part1 , part2part3 , part4 , part5 , part6 , part7 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • เล่มรายงานสถิติจังหวัดหนองคาย พ.ศ.2559

สถิติด้านสังคมและประชากรศาสตร์

 • 2557 : 2558 : สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
 • 2557 : 2558 : สถิติแรงงาน
 • 2557 : 2558 : สถิติการศึกษา
 • 2557 : 2558 : สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
 • 2557 : 2558 : สถิติสุขภาพ
 • 2557 : 2558 : สถิติสวัสดิการสังคม
 • 2557 : 2558 : สถิติหญิงและชาย

สถิติด้านเศรษฐกิจ 

 • 2557 : 2558 : สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
 • 2557 : 2558 : สถิติยุติธรรม ความมั่งคง การเมือง และการปกครอง
 • 2557 : 2558 : สถิติบัญชีประชาชาติ
 • 2557 : 2558 : สถิติเกษตร และประมง
 • 2557 : 2558 : สถิติอุตสาหกรรม
 • 2557 : 2558 : สถิติพลังงาน
 • 2557 : 2558 : สถิติการค้า และราคา
 • 2557 : 2558 : สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์
 • 2557 : 2558 : สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 2557 : 2558 : สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา
 • 2557 : 2558 : สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
 • 2557 : 2558 : สถิติการคลัง
 • 2557 : 2558 : สถิติราคา

สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 • 2557 : 2558 : สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 2557 : 2558 : อุตุนิยมวิทยา

 

 • 2557 : 2558 : ตารางตัวชี้วัด จำแนกตามสาขาสถิติ