ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

new01ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560new01