ข่าวประชาสัมพันธ์การสำรวจสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (นอกเขตเทศบาล)

"คุณมาดี" ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560