แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดหนองคาย

 

แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดหนองคาย

รายละเอียดเอกสาร ของการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดหนองคาย มีดังนี้

1.โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด

2. แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดหนองคาย 

3. คู่มือ(ขั้นตอน)การนำแผนพัฒนาสถิติในระดับพื้นที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

4. PPT ประกอบการประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/57

5. รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่จังหวัดหนองคาย

6. PPT ประกอบการประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/58