ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด

 

1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 8

2. รายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

3. มูลค่าผลผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 5