เนื้อหา

การสำรวจแรงงานนอกระบบ

      ปี พ.ศ. 2560          Infographic พ.ศ.2560

      ปี พ.ศ. 2559

      ปี พ.ศ. 2558

      ปี พ.ศ. 2557

      ปี พ.ศ. 2556

      ปี พ.ศ. 2555

------------------------------------------------------------------------

การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครวเรือน (สพค.)

          สพค. ปี พ.ศ. 2559

          สพค. ปี พ.ศ. 2558

         ------------------------------------------------------------------------